تبلیغات
تکنولوژیست ها - لیست ست های جراحی-2

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 26 بهمن 1391

ست رترکتومی

تعداد

نام وسایل

ردیف

2

رینگ

1

4

بلید

2

2

رابط

3

6

پیچ بلید ( پایه بلند )

4

4

پیچ بلید

5ست آمپوتیشن

تعداد

نام وسایل

ردیف

3

پری استیوالویتور

1

1

چکش

2

1

کورت متوسط

3

1

کورت دو طرفه

4

1

بن کترو بن اکشن

5

1

رونژور

6

1

اره استیل

7

1

سینی

8

1

سوهان

9

1

اره ژیگلر

10

1

دسته اره ژیگلر

11

ست جراحی مغز

ردیف

مشخصات کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد مستقیم 5/16

1

2

قیچی مایو کرو 17

1

3

قیچی متسن بام – نلسون کرو 18

1

4

قیچی تایلور دورا 17

1

5

پنست استاندارد بی دندانه 16

1

6

پنست آدسون بی دندانه 12

1

7

پنست تایلور بی دندانه 5/17

1

8

پنست استاندارد با دندانه 16

1

9

پنست آدسون با دندانه 12

1

10

پنست دو بیکی مستقیم 20

1

11

پنس موسکیتو هالستد مستقیم 14

2

12

پنس موسکیتو هالستد کرو 5/12

3

13

پنس کلی کرو 14

5

14

هموستات دندی کرو 14

10

15

پنس کوخر مستقیم 2*1 16

1

16

پنس کوخر کرو 2*1 16

1

17

پنس شان بکهاوس 11

5

18

پنس شان بکهاوس 13

5

19

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر 20

1

20

سوزنگیر مایو – هگار 14

1

21

سوزنگیر مایو – هگار 16

1

22

سوزنگیر مایو – هگار 18

1

23

پنس میشل آگراف 12

1

24

دسته بیستوری استاندارد 3

1

ست جراحی مغز

ردیف

مشخصات کالا

تعداد

25

دسته بیستوری استاندارد 4

1

26

دسته بیستوری بلند 7

1

27

سر آسپیراتور فریزر 10 میلیمتر 19

1

28

سوند کانوله مغزی 12

1

29

اکارتور چنگکی خودکار ویتلنر تیز 13

1

30

دسته اره ژیگلی

2

31

اره ژیگلی 50

1

32

کاید اره ژیگلی 33

1

33

دایسکتور دو طرفه الیور کرونا 18

1

34

هوک دورا کوشینگ 19

1

35

اکارتور مغزی الیور کرونا

1

36

اکارتور مغزی الیور کرونا

1

37

اکارتور مغزی الیور کرونا

1

38

اکارتور مغزی الیور کرونا

1

39

اکارتور مغزی الیور کرونا

1

40

کریسون پانچ سر بالا 45 درجه

1

41

رانژور لامینکتومی (پنس دیسک ) 3*10 18

1

42

پریوست الویتور لانگبک 19

1

43

پریوست الویتور فارابوف 15

1

44

کورت استخوان برانز 00

1

45

کورد استخوان برانز 1

1

46

کورت استخوان برانز 1

1

47

گوژ دبل اکشن سر کلاغی استیل 23

1

48

گیره وسایل 14

1

ست لامینکتومی

ردیف

مشخصات کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد مستقیم 5/16

1

2

قیچی مایو کرو 17

1

3

قیچی متسن بام – نلسون کرو 18

1

4

پنست استاندارد بی دندانه 16

1

5

پنست استاندارد با دندانه 16

1

6

پنست آدسون با دندانه 12

1

7

پنست دو بیکی مستقیم 16

1

8

پنس موسکیتو هالستد کرو 5/12

3

9

پنس کلی کرو 14

6

10

پنس کوخر مستقیم 2*1 16

1

11

پنس شان بکهاوس 11

4

12

پنس شان بکهاوس 13

2

13

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر 20

1

14

سوزنگیر مایو – هگار 14

1

15

سوزنگیر مایو – هگار 18

1

16

دسته بیستوری استاندارد 3

1

17

دسته بیستوری استاندارد 4

1

18

دسته بیستوری بلند 7

1

19

سر آسپیراتور فریزر 10 میلیمتر 19

1

20

اکارتور چنگکی خودکار ویتلنر تیز 13

1

21

اکارتور چنگکی خودکار آدسون کند 5/26

1

22

اکارتور ریشه عصب اسکوریل 20

1

23

دایسکتور یکطرفه دورا پنفیلد 5/21

1

ست لامینکتومی

ردیف

مشخصات کالا

تعداد

24

دایسکتور دو طرفه الیور کرونا 18

1

25

هوک دورا کوشینگ 19

1

26

کریسون پانچ سر بالا 40 درجه 3 میلیمتر 20

1

27

کریسون پانچ سر بالا 40 درجه 5 میلیمتر 20

1

28

رانژور لامینکتومی (پنس دیسک ) 3*10 18

1

29

رانژور لامینکتومی بالا (پنس دیسک ) 3*10 18

1

30

رانژور لامینکتومی پائین (پنس دیسک) 3*10 18

1

31

پریوست الویتور لانگبک 19

1

32

پریوست الویتور سدیلوت 19

1

33

کورت استخوان برانز 1

1

34

کورت استخوانی سیمون 24

1

35

گوژدبل اکشن سر کلاغی استیل 23

1

36

رانژور استخوان استیل – لوئر مستقیم 26

1

37

بن کاتر استیل – لیستون کج 27

1

38

گیره وسایل 14

1

ست جراحی توراکس

تعداد

مشخصات کالا

ردیف

1

سوزنگیر مایو – هگار 20

25

1

سوزنگیر مایو – هگار 24

26

1

دسته بیستوری استاندارد 3

27

1

دسته بیستوری استاندارد 4

28

1

دسته بیستوری بلند 3

29

1

سر آسپیراتور یانکوئر 27

30

1 SET

اکارتور فارابوف 15

31

1

دنده بر گرتز –استیل 27

32

1

پریوست الویتور لامبوت10میل 21

33

1

اکارتور توراکس فینو چینو

34

1

دنده جفت کن بیلی 18

35

1

کلامپ ساتنسکی 5/20

36

2

پنس آلیس 5*6 19

37

1

پنس ببکاک 20

38

1

پریوست دوین چپ گرد 17

39

1

پریوست دوین راست گرد 17

40

2

گیره وسایل 14

41

ست جنرال کوچک

تعداد

مشخصات کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد مستقیم 5/16

1

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو 18

2

1

پنست استانداردبی دندانه 14

3

1

پنست استاندارد بی دندانه 18

4

1

پنست استاندارد با دندانه 14

5

1

پنست استاندارد با دندانه 18

6

2

پنس موسکیتو هالستد کرو 5/12

7

2

پنس کلی مستقیم 14

8

3

پنس کلی کرو 14

9

1

پنس کوخر مستقیم 2*1 16

10

1

پنس جمینی (رایت انگل ) 14

11

3

پنس شان بکهاوس 11

12

1

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر 18

13

1

سوزنگیر مایو- هگار 14

14

1

سوزنگیر مایو – هگار 18

15

1

دسته بیستوری استاندارد 3

16

1SET

اکارتور فارابوف 12

17

1

پنس آلیس 5*6 15

18

1

پنس ببکاک 16

19
ارسال توسط reza soltani
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ